Asociace českých divadelních kritiků

International Association of Theatre Critics

Association Internationale des Critiques de Théatre

Archiv

Zápis z valné hromady SČDK konané 26. listopadu 2015, včetně dodatku z 6. května 2016.

Zápis ze schůze výboru SČDK konané 8. října 2015.


Beseda na Mezinárodním festivalu Divadlo

V sobotu 12. září 2015 se na Mezinárodním festivalu Divadlo uskutečnila veřejná beseda připravená SČDK a časopisem Svět a divadlo. Moderátoři Karel Král a Vladimír Mikulka a festivaloví hosté nejprve debatovali s režisérem Jiřím Adámkem o jeho inscenaci Čtyři, tři, dva, jedna… která předcházela besedě. Tématem druhé části bylo divadlo, které se vzdaluje od příběhu a festivalová představení odpovídající této tendenci.

Performace design criticism seminar na PQ 2015

V rámci Pražského Quadriennale se od 19. do 23. června 2015 ve spolupráci se Sdružením českých divadelních kritiků uskutečnil Seminář scénografické kritiky. Celkem dvanáct účastníků z celého světa se pod vedením Arnolda Aronsona a Diany Damian a s asistenty Barborou Příhodovou, Martinem Bernátkem a Tomášem Kubartem věnovalo v prostorách Katedry produkce DAMU otázkám psaní o scénografii i reflexi expozicí PQ. Mezi účastníky byli studenti a studentky nebo začínající profesionálové a profesionálky divadelní vědy, anglistiky, architektury a scénografie. V průběhu semináře se diskutovalo o prvních dojmech z jednotlivých expozic a akcí PQ – jejich struktuře, přesvědčivosti nebo i kontroverznosti; k důležitým obecným tématům, kterých jsme se dotkli, patřila otázka pozice kritika, jak psát o něčem tak nehmotném jako je světlo, nebo věčné dilema, zda-li a jak je možné scénografii vystavit. Účastníci byli také vyzváni, aby do semináře přinesli svůj vlastní materiál: scénograficky zajímavé představení, které viděli, či na kterém pracovali. Program PQ se pak také stal tématem, na které účastníci napsali, přečetli a společně prodiskutovali svůj text. K debatě o scénografii také do semináře přijala pozvání kostýmní výtvarnice Simona Rybáková, s níž jsme hovořili nejen o problémech a limitech kritického uchopení kostýmní tvorby, ale také o komplikovaném vztahu umělec – kritik/teoretik. Dalším hostem semináře byl scénograf The Wooster Group Jim Clayburgh, který představil svůj způsob zápisu intenzity představení a jeho jednotlivých složek (viz příloha).

Jim Clayburgh a Arnold Aronson (foto Francisco Leocardio/PQ Spacelab)

Vedle vlastní práce v semináři jsme společně navštívili také přednášky Mike Pearsona, Maaike Bleeker nebo prezentaci časopisu Chance z programu PQ talks a večer také představení pražských divadel jako např. Mutus Liber od Handa Gote nebo Říši zvířat Studia Hrdinů, kterým se někteří z účastníků věnovali ve svých textech.
Na úkor bohatého programu a co největší inspirace jsme se bohužel nemohli zabývat jednotlivými přednáškami, představeními nebo částmi PQ podrobněji. Některá z témat, jako například rozdíl mezi afektivní a znakovou konstrukcí prostoru a jeho vnímáním zůstala jen naznačena. Domníváme se ale, že účastníci byli velmi spokojeni; pochvalovali si výměnu názorů, možnost diskutovat tváří v tvář se se špičkovými umělci a vedení diskusí Arnoldem a Dianou.
(Martin Bernátek a Barbora Příhodová)
Zpráva v pdf včetně přílohy


Zápis ze schůze výboru SČDK konané 30. dubna 2015


2014

Přehled činnosti Českého střediska Mezinárodní asociace divadelních kritiků v roce 2014

Výbor pracoval ve složení: Karel Král (Svět a  Divadlo) – předseda, Martin Bernátek (KDS FF MU), Daniela Jobertová (DAMU), Jan Kolář, posléze Josef Herman (DN), Radka Kunderová (JAMU), Tatjana Lazorčáková (KDFMS FF UP), Kateřina Lešková (Loutkář), Petr Christov (KDV FF UK- posléze ukončeno členství z  důvodu nezaplacení členských příspěvků SČDK), Jana Návratová (TZ), Jan Petružela (DR), Jana Machalická ( LN, zástupce deníkářů). V průběhu roku se uskutečnily 3 schůze výboru.
Aktivity v roce 2014:
• kontinuální zapojení do mezinárodních akcí AICT ( informace o českém divadle, jeho propagace, informace o  činnosti českého střediska, odborné text pro zahraniční ročenky, časopisy, zapojení do mezinárodních portálů
• péče o zahraniční hosty, podpora různých peticí, výzev, kondolence, přání atd.
• participace na programu a  činnosti českého centra ITI jako střešní organizace divadelníků a  rovněž jejím prostřednictvím RUO (zejména podpora kultury, granty ministerské i městské, koncepce ad.,).
• V červenci 2014 předložilo SČDK novému ministru kultury opět svůj návrh změny grantového systému MK ČR, který se týká zejména a především zlepšení a navýšení systematické finanční podpory divadelních časopisů.
• Výběr, realizace účasti a následné vyhodnocení přínosu českých mladých kritiků na mezinárodních seminářích, pořádaných Asociací: nositel první ceny pro mladé kritiky Michal Zahálka při příležitosti tamního mezinárodního festivalu, seminář vedli prof. Jean Pierre Han a Mark Brown.
• pořádání veřejných debat a přednášek na aktuální témata, 7 diskusí, besed, přednášek.
• první ročník Ceny kritiky –resp. Stipendijní ceny pro mladé talenty divadelní kritiky – prvním laureátem Ceny se stal student Katedry divadelní vědy FFUK a redaktor Czech Theatre Michal Zahálka, porota rovněž udělila dvě čestná uznání a sice Tatianě Brederové a Veronice Štefanové.
(Mirka Potůčková, Výroční zpráva Institutu umění – Divadelního ústavu za rok 2014, str. 22)

Přednáška Feministické tendence v současném slovenském divadle a dramatě

Ve čtvrtek 11. prosince 2014 se v Malém sále Institutu umění – Divadelního ústavu uskutečnila přednáška Evy Kyselové (DAMU) o feministických tendencích v současném slovenském divadle a dramatě. Na příkladech dramatických textů a divadelních inscenací Ivety Škripkové a Bábkového divadla na Rázcestí v Banské Bystrici byly představeny přístupy k rodově citlivým tématům.

 

Diskuse o zániku cen Alfréda Radoka

Ve čtvrtek 27. listopadu 2014 se v Malém sále Institutu umění – Divadelního útavu uskutečnila diskuse Po Radocích. Diskusi o zániku cen Alfréda Radoka a budoucnosti nových výročních cen české divadelní kritiky a soutěže o nejlepší novou českou a slovenskou hru moderovali Karel Král a Jana Machalická. V diskusi vystoupili Helena Albertová, Jiří Pokorný, Petr Zelenka, Pavel Janoušek, Jakub Škorpil, Eva Kejkrtová Měřičková, Vladimír Mikulka, Martin Švejda, Radmila Hrdinová, Martina Ulmanová a Miroslav Rovenský.

Záznam diskuse je k dispozici na stránkách časopisu Svět a divadlo


Zápis ze schůze výboru SČDK konané 16. října 2014.

Stipendijní cena pro mladé talenty divadelní kritiky

SČDK založilo a v rámci Mezinárodního festivalu DIVADLO v Novém divadle v Plzni ve čtvrtek 11. září 2014 slavnostně udělilo novou Stipendijní cenu pro mladé talenty divadelní kritiky. Prvním laureátem se stal student Katedry divadelní vědy FF UK a redaktor Czech Theatre Michal Zahálka. Porota udělila čestná uznání Tatianě Brederové a Veronice Štefanové.
Seznam přihlášených (včetně seznamu textů)
Zápis z jednání poroty.
Podrobnosti o ceně jsou zde a zde.

Předání Stipendijní ceny 2014 (zleva) Radka Kunderová, Lenka Šaldová, Martin Bernátek, Michal Zahálka, Veronika Štefanová, Tatiana Brederová a Jan Šotkovský.


Michal Zahálka děkuje za ocenění, v pravo člen poroty Jan Šotkovský.


Divadelní časopisy a grantový systém

V červenci 2014 předložilo SČDK novému ministrovi kultury opět návrh změny grantového systému MKČR, který se týká především zlepšení systematické finanční podpory divadelních časopisů (Více viz níže rok 2013).

Zhodnocení druhé sezóny Studia Hrdinů

Ačkoliv Studio Hrdinů završilo teprve druhou sezónu svého působení, velmi rychle se etablovalo na zásadní centrum pražského divadelního života. Ve čtvrtek 19. června 2014 v 18.00h se redaktor Radia Wave a Rozrazilu Online Martin Macháček v úvaze s video ukázkami, spíše než v přednášce, zamyslel nad jednotlivými inscenacemi uplynulé sezóny. Svým vystoupením podnítil reakce z publika a hlavně přítomných tvůrců.

Přednáška Problém nepřítomnosti v Díle Heinera Goebbelse

Ve čtvrtek 29. května 2014 se v malém sále Institutu umění – Divadelním ústavu uskutečnila ukázkami ilustrovaná přednáška Lukáše Jiřičky Problém nepřítomnosti v díle Heinera Goebbelse. Lukáš Jiřička představil tohoto předního německého tvůrce hudebního divadla a skladatele soudobé hudby, který v každém svém scénickém díle vědomě posouvá meze divadelního jazyka do dosud neprobádaných oblastí. V některých svých dílech (Eraritjaritjaka, Eislermaterial, Stifters Dinge) si vytyčil za cíl probádat problém nepřítomnosti herců na scéně a zkoumat základy vnímání scénické akce jako divadelní události.

Diskuse o inspiraci místem v současném divadle

V pátek 21. března 2014 v 17.00h se v kavárně Kunštátská Trojka (Dominikánská 9) v Brně uskutečnila beseda na téma inspirace místem v současném divadle. Besedy se zúčastnil spoluautor opery Ponava Ensemble Opera Diversa Pavel Drábek, umělecký šéf Divadla Feste a iniciátor festivalu SPECIFIC Jiří Honzírek a režisér Divadla Kočébr Vítězslav Větrovec. Besedu moderoval Martin Bernátek.

Diskuse o Národním divadle

Ve středu 19. března 2014 v 15.30h se v Malém sále Institutu umění – Divadelního ústavu uskutečnila ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem diskuse s ředitelem Národního divadla doc. Janem Burianem a s šéfy souborů činohry, opery a baletu. Diskusi moderoval Karel Král, šéfredaktor časopisu Svět a divadlo.

Záznam diskuze je k dispozici na stránkách časopisu Svět a divadlo.

 

Přednáška Měšťanské divadlo Dušana Pařízka

Ve čtvrtek 27. února se v malém sále Institutu umění – Divadelním ústavu (IDU) uskutečnila přednáška Vojtěcha Varyše Měšťanské divadlo Dušana Pařízka: DDP mezi Curychem a Düsseldorfem. Vojtěch Varyš relativně hojnému počtu posluchačů představil slovem i obrazem Pařízkovy inscenace Vilém tell a Faust v Schauspielhaus Zürych a Nora a Rozbitý džbán v Schauspielhaus Düsseldorf.

Přednáškou byl zahájem cyklus přednášek SČDK, které mají slovem i ukázkami předstacit aktuální trendy a tendence zahraničního i domácího scénického umění.
Anotace přednášky Pozvánka
Zpráva Amálie Bulandrové v Rozrazilu online


Kulatý stůl o Činoherním studiu

SČDK ve spolupráci s Asociací profesionálních divadel ČR ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem uspořádal ve středu 19. února 2014 v Malém sále IDU pracovní kulatý stůl na téma Činoherní studio a závislost nezávislých (vztah zakladatele a o. p. s., správní rada – její vytváření, zodpovědnost a práva, vícezdrojové financování). Kulatý stůl moderovali Karel Král a Eva Kejkrtová-Měřičkové a byl určen jen pro zvané. Přepis jednání bude uveřejněn v časopise Svět a divadlo.
Záznam z kulatého stolu je k dispozici na stránkách časopisu Svět a divadlo.


Zápis ze schůze výboru SČDK konané 21. ledna 2014.

 

2013

Přehled činnosti Českého střediska Mezinárodní asociace divadelních kritiků v roce 2013

Výbor pracoval ve složení: Karel Král (Svět a divadlo) – předseda, Martin Bernátek (KDS FF MU), Daniela Jobertová (DAMU), Jan Kolář (DN), Radka Kunderová (JAMU), Tatjana Lazorčáková (KDFMS FF UP), Kateřina Lešková (Loutkář), Petr Christov (KDV FF UK), Jana Návratová (TZ), Jan Petružela (DR), posléze kooptována Jana Machalická (LN, zástupkyně deníkářů). V průběhu roku se uskutečnily 3 schůze výboru a valná hromada Sdružení českých divadelních kritiků.
Aktivity českého střediska v roce 2013:
• kontinuální zapojení do mezinárodních akcí AICT (informace o českém divadle, jeho propagace, informace o  činnosti českého střediska, odborné text pro zahraniční ročenky, časopisy, zapojení do mezinárodních portálů;
• péče o zahraniční hosty, podpora různých peticí, výzev, kondolence, přání atd;
• výběr a  realizace účasti českých mladých kritiků na mezinárodních seminářích, pořádaných AICT (Zuzana Vantuchová, Bulharsko; Michaela Malčíková, Rumunsko).
(Mirka Potůčková, Výroční zpráva Institutu umění – Divadelního ústavu za rok 2013, str. 22)

Seminář mladých divadelních kritiků v Bukurešti

Členka SČDK Michaela Malčíková se 30. 10. až 4. 11. 2013 v Bukurešti zúčastnil semináře mladých divadelních kritiků pořádaných AICT/IATC v rámci National Teater Festival. Zprávu z jeho pobytu v Rumunsku si mužete přečíst zde.


Zápis ze schůze výboru SČDK konané 17. října 2013.

Zápis ze schůze výboru SČDK konané 25. dubna 2013.

 

Divadelní časopisy a grantový systém

SČDK formulovalo návrhy na zlepšení systematické finanční podpory divadelním periodikům. Navrhli jsme mj. zavedení víceletých grantů, upřesnění pravidel hodnocení žádostí a vybírání členů grantové komise a zvýšení transparentnosti celého procesu.
Zdůvodnění návrhu.
Formulář pro jednoleté granty.
Formulář pro víceleté granty.
Odpověď ministra kultury.

Zachraňte kulturu 2013 a požadavek změny financování kultury

V reakci na kritické zhoršení financování kultury se SČDK spolu s ostatními organizacemi združenými v Radě českého centra Mezinárodního divadelního ústavu připojilo k petici Zachraňme kulturu 2013 a  v březnu zaslalo ministryni kultury otevřený dopis s požadavky:
– navýšení částky na granty a programy v oblasti profesionálního umění v tomto roce minimálně na úroveň, která byla po úpravě rozpočtu schválena pro rok 2012,
– deklaraci, že v následujícím roce bude tato položka zvýšena na úroveň roku 2008,
– zveřejnění skladby současného rozpočtu i s údaji kdo a podle jakých kritérií o jednotlivých jeho částech rozhodoval,
– transparentní přípravu rozpočtu na příští rok, a to za účasti zástupců všech uměleckých oborů.
Otevřený dopis (pouze text).
Odpověď ministryně kultury.
Odpověď předsedy vlády.
Odopověď ministra financí.

Nový výbor SČDK

SČDK zvolilo na valné hromadě 11. března 2013 svůj nový výbor. Protože z předchozí valné hromady 12. 12. 2012 nevzešel výbor složený z účastníků zasedání, byli navrženi zástupci odborných institucí a periodik a zvolen výbor ve složení: Karel Král (předseda), Daniela Jobertová, Radka Kunderová, Tatjana Lazorčáková, Kateřina Lešková-Dolenská, Jana Machalická, Jana Návratová, Jan Kolář, Petr Christov, Honza Petružela, Martin Bernátek (jednatel).

Výbor si za své hlavní úkoly určil:

a) aktivněji než dosud hájit zájmy české divadelní kritiky, zejména divadelních periodik,
b) uspořádat mezinárodní seminář pro mladé divadelní kritiky,
c) sladit stanovy SČDK se Statutem Českého centra Mezinárodní asociace divadelních kritiků a revidovat právní a statutární záležitosti své činnosti.
Zápis ze schůze nového výboru SČDK, konané 11. března 2013 v IDU
Záznam z valné hromady SČDK, konané dne 11. března 2013 v IDU

2012

Přehled činnosti Českého střediska Mezinárodní asociace divadelních kritiků v roce 2012

Výbor pracoval ve složení: Petr Christov (předseda), Kamila Černá (jednatelka), Barbara Topolová, Radmila Hrdinová, Martin Bernátek, Vladimír Mikulka a Martin Švejda. České středisko zajišťovalo běžnou agendu domácí i zahraniční, zejména korespondenci, evidenci přihlášek, schválení a přijetí nových členů, vystavování legitimací a evidenci členských příspěvků. V průběhu roku 2012 se uskutečnily tři běžné schůze výboru a valná hromada Sdružení českých divadelních kritiků.
Aktivity v roce 2012:
• Kontinuální zapojení do mezinárodních akcí AICT (informace o českém divadle, informace o činnosti českého střediska, odborné texty pro zahraniční ročenky, časopisy, zapojení do mezinárodních portálů, doporučení návštěvníkům, péče o zahraniční hosty).
• Participace na programu Evropské divadelní konvence (výběr a veškerá příprava českého vstupu do Contemporary Europe Playwrights).
• Podpora peticí, výzev, kondolence, přání atd.
• Anketa o výuce divadelní kritiky na českých a slovenských univerzitách – shrnutí a publikování na webu, anketa bude podkladem pro další ze série debat a diskusí v následujícím období
• Kritický monitoring českých divadel.
• Participace na programu a činnosti Českého centra ITI jako střešní organizace divadelníků a rovněž jejím prostřednictvím RUO (zejména podpora kultury, granty – ministerské i městské, koncepce).
• Nominace na Cenu MK a zastoupení v porotě.
• Zajištění české delegace na světovém Kongresu mezinárodní asociace ve Varšavě.
• Výběr a koordinace účasti českých mladých kritiků na mezinárodních seminářích (Sibiu, Rumunsko – P. Vodseďálek a Maribor, Slovinsko – M. Lollok).
• Organizace diskusí Časopis Svět a  divadlo – Poslední Mohykán? (28. 2. 2012, IDU), Na koho myslí dnešní divadelní kritik? – česko-slovenské setkání divadelní kritiky (březen 2012, MD Zlín), Theatre Criticism in New York – přednáška Randyho Genera (listopad 2012, KDV FF UK).
(Mirka Potůčková, Výroční zpráva Institutu umění – Divadelního ústavu za rok 2012, str. 17)

Zpráva předsedy o činnosti SČDK (duben 2010 – listopad 2012)
Záznam z valné hromady SČDK, konané dne 12. prosince 2012 v IDU

Zápis z valné hromady SČDK, konané dne 12. prosince 2012 v IDU

Zápis ze schůze výboru SČDK, konané dne 29. října 2012 v IDU

Seminář mladých divadelních kritiků v Mariboru

Člen SČDK Marel Lollok se 16. až 21. 10. 2012 v Mariboru zúčastnil semináře mladých divadelních kritiků pořádaných AICT/IATC v rámci Borštnikova festivalu. Zprávu z jeho pobytu ve Slovinsku si mužete přečíst zde.

Seminář mladých divadelních kritiků v Sibiu

Petr Vodseďálek se 28. května. až 3. června 2012 v Sibiu zúčastnil semináře mladých divadelních kritiků pořádaných AICT/IATC v rámci Festivalul International de Teatru de la Sibiu. Zprávu z jeho pobytu v Rumunsku si mužete přečíst zde.

Zápis ze schůze výboru SČDK, konané dne 2. dubna 2012 v IDU

Časopis Svět a divadlo – Poslední Mohykán?

Sdružení českých divadelních kritiků uspořádalo 28. 2. 2012 diskuzi v Malém sále Institutu umění – Divadelním ústavu o časopisu Svět a divadlo. Setkání moderoval Martin J. Švejda.
Anotace
Záznam diskuze
Shrnutí diskuze vyšlo na stránkách Divé báze (16. 3. 2012).
Úvodník Amatérské scény č 1/2012 věnující se diskuzi

Anketa o výuce divadelní kritiky

Sdružení českých divadelních kritiků uspořádalo anketu o stavu výuky divadelní kritiky na českých a slovenských univerzitách. Své odpovědi nyní zaslalo 13 vyučujících.
Pedagogové odpovídali na otázky týkající se závaznosti výuky divadelní kritiky na VŠ pracovištích, výukové formy či citovaných autorit a osobností. Nevyhnuli se ani otázce metodických obtíží či mezím a možnostem podpory vlastní studentské aktivity.
Dvanáctistránkový materiál přináší základní přehled o stavu výuky divadelní kritiky na českých a slovenských teatrologických katedrách. Má sloužit především k orientaci pedagogů v současném stavu disciplíny, poskytnout srovnání a posloužit dalšímu zužitkování při vedení kurzů.
Anketa ke stažení
TZ ke stažení

Zápis ze schůze výboru SČDK, konané dne 16. ledna 2012 v IDU

2011

Přehled činnosti Českého střediska Mezinárodní asociace divadelních kritiků v roce 2011

V průběhu roku se uskutečnily tři schůze výboru. Nový výbor se pokusil znovuaktivovat zejména domácí členstvo, sekretariát zrevidoval členskou základnu, zaktualizoval adresáře členů aktivních i zájemců, byla oslovena divadla s žádostí o umožnění vstupu členům, středisko tradičně podávalo své návrhy na Cenu MK.
Výbor pracoval ve složení: Petr Christov (předseda), Kamila Černá, Barbara Topolová, Radmila Hrdinová, Martin Bernátek, Vladimír Mikulka a Martin Švejda.
Činnost českého střediska v roce 2011:
• Spolupráce s Mezinírodním festivalem Divadlo (překlady synopsí do angličtiny a podíl na zajištění odborné péče pro zahraniční návštěvníky).
• Anketa o výuce divadelní kritiky na českých a slovenských univerzitních pracovištích (zveřejnění v roce 2012) – kontinuální zapojení do mezinárodní komunikace v rámci AICT (informace o českém divadle, jeho propagace, informace o činnosti českého střediska AICT, odborné texty o českém divadle pro zahraniční ročenky aj.).
• Výměna článků v rámci odborných časopisů, resp. portálů, a rovněž zprostředkování českého zastoupení do publikací, zajištění účasti a odborných příspěvků na konferencích partnerských asociací, podpora různých peticí, výzev, kondolence a blahopřání.
• Kooperace na programu Evropská divadelní konvence, zejména při doporučení a zprostředkování českých her pro katalog.
• Kontinuální spolupráce s organizátory European Theatre Prize.
• Účast na mezinárodních seminářích, především pro mladé kritiky pořádaných AICT při festivalech (I. Mikulová participovala na semináři pro mladé kritiky při Baltic Drama Festival v Rize, Lotyšsko; D. Viceníkov. na dramatické platformě a semináři konaném při Mezinárodní přehlídce izraelského divadla v Tel Avivu).
• Vzhledem k tomu, že nebyl získán grant, nepodařilo se realizovat v tomto roce jednu z nejpodstatnějších aktivit střediska, tj. plánovaný seminář pro mladé kritiky při PQ 2011; České centrum se snažilo alespoň o odborný doprovod a přijetí hostů, kteří přijeli na PQ a zejména v minulosti byli předními představiteli AICT.
(Mirka Potůčková, Výroční zpráva Institutu umění – Divadelního ústavu za rok 2011, str. 36)

Setkání mladých divadelních kritiků v Rize

Členka SČDK Iva Mikulová se 18. až 24. listopadu 2011 v Rize zúčastnila setkání mladých divadelních kritiků pořádaných AICT/IATC v rámci Baltic theatre festival – Performance`s Night 2010/2011. Zprávu z jejího pobytu v Lotyšsku si můžete přečíst zde.

Diskuze o samizdatovém časopise O divadle

Sdružení českých divadelních kritiků ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla, Národním divadlem a Institutem umění – Divadelním ústavem uspořádalo v pondělí 31. 10. 2011 v Divadle Kolowrat diskuzi, věnovanou samizdatovému časopisu O divadle.
Diskuze, kterou moderovaly Barbara Topoová a Kamila Černá, se zúčastnili členové a spolupracovníci redakce a redakční rady a další hosté, mj. Karel Kraus, Milan Uhde, Přemysl Rut, Václav Havel, Anna Freimanová. Po diskuzi následovalo společenské setkání.
Videozáznam z debaty je k dispozici po vyžádání na adrese scdk/at/divadlo.cz. Jedná se o unikátní dokument a záznam jednoho z posledních veřejných vystoupení Václava Havla.
Pozvánka
  
Zápis z 5. schůze výboru SČDK, konané dne 24. října 2011 v IDU

Čtveřice národních divadel na festivalu Divadlo Plzeň: co a jak hrát či nehrát

Další ze série diskuzí připravených SČDK byla věnována tématu národních divadel. Otázka “co a jak hrát či nehrát” se stala východiskem rozpravy o čtveřici inscenací národních divadel programu 19. ročníku Mezinárodního festivalu Divadlo. Diskuzi, která se uskutečnila v nědeli 18. 9. od 10h v Plzni v klubu Komorního divadla moderovali Vladimír Mikulka a šéfredaktor časopisu Svět a divadlo Karel Král, který tím zastoupil původní spolu-moderátorku Radmilu Hrdinovou.
Každou z inscenací vždy komentoval předem oslovený mluvčí: Vojtěch Varyš promluvil o inscenaci J. A. Pitínského Historický monolog v pražském Národním divadle (scéna Kolowrat) a zdůraznil sebeprojekci autorky textu M. Součkové do postav prezidentů E. Háchy a T. G. Masaryka. Pitínského inscenace byla dále porovnávána s inscenací HOLLYROTH R. Balleka Slovenského národného divadla, kterou blíže představil Karel Král. Zahraniční host, teatrolog a pracovník maďarského divadelního institutu a muzea Attila Szabó popsal genezi a recepci představení Kornéla Mundrucza Sorokinova Ledu souboru Kretakör a pozdější převzetí inscenace Maďarským národním divadle. Inscenaci J. Mikuláška Korespondence V+W Divadla Reduta Národního divadla Brno s ohledem na pozici Reduty mezi brněnskými divadly kritizoval Martin Bernátek.
Členky dramaturgické rady festivalu Kamila Černá a Dora Viceníková konstatovaly výběr výjimečných a výlučných představení v rámci reprezentativních, “národních” scén. Diskutující převážně komentovali režijní přístup k tématu, resp. “sdělení” textu. Zohledňovali uvedení diskutovaných inscenacích na vedlelších, menších, resp. studiových scénách, či jejich nastudování původně mimo “národní instituci” (Led). Příspěvky se také dotýkaly vztahu potencionální (ne)výjimečnosti či (ne)kontroverznosti  inscenace a místa jejího uvedení vůči ostatním divadlům a (národním) scénám.
(Martin Bernátek)
Text pozvánky
Záznam diskuze
Společné foto účastnictva besedy a shrnutí diskuze Michala Zahálky v komentářích čtenářů I-DN

Diskuze Jak učit kritiku kritizovat

V pátek 27. května se v rámci mezinárodního divadelního festivalu Setkání / Stretnutie v Městském divadle Zlín uskutečnila diskuze o vzájemném vztahu a pracovních podmínkách kritiků a praktických divadelníků. Úvodní slovo přednesli teatroložka Radka Kunderová, kritička a vedoucí slovenské sekce A.I.C.T. / I.A.T.C Zuzana Uličianská, předseda SČDK Petr Christov a umělecký šéf Buranteatru Michal Zetel. Diskuzi moderoval dedagog KDS FF MU a dramaturg Slováckého divadla Libor Vodička. Do diskuze se mj. zapojili dramaturg MD Zlín Vladimír Fekar, ředitelka Ústavu divadla a filmu SAV Dagmar Podmaková, pedagog DiFa JAMU Miroslav Plešák a také studenti DiFa JAMU a FF MU. Debata se sice pohybovala na obecné rovině, přesto zúčastnění a pořadatelé vyjádřili vůli i příští rok pokračovat v obdobném, již konkrétněji zaměřeném, setkávání.
Text pozvánky
Záznam diskuze
Damaturg MD Zlín komentuje diskuzi v rozhovoru pro Divou bázi

Zápis z 4. schůze výboru SČDK, konané dne 7. dubna 2011 v IDU

Diskuze Robert Wilson v Praze

Ve středu 9. března 2011 se v malém sále Divadelního ústavu uskutečnila diskuze o loňských insenacích Roberta Wilsona Káťa Kabanová a Věc Makropulos  v Národním divadle. Úvodní slovo přednesli Lenka Šaldová a Karel Král, diskuzi moderoval Milan Černý. Setkání spolu s kritičkami a kritiky také navštivila představitelka hlavní role Soňa Červená, hudební skladatel Aleš Březina, herec Vladimír Javorský, dramaturg Věci Makropulos Martin Urban.
Text pozvánky
Noticka Mirky Potůčkové v Informačním servisu IDU (duben 2011)
Záznam diskuze

Zápis z 3. schůze výboru SČDK, konané dne 11. ledna 2011 v IDU 

2010

Přehled činnosti Českého střediska Mezinárodní asociace divadelních kritiků v roce 2010

České středisko kontinuálně zajišťovalo běžnou agendu domácí i zahraniční, zejména korespondenci, evidenci přihlášek, zajištění schválení a přijetí nových členů, vystavování legitimací, prodlužování evidence členských příspěvků ad.
Byla zajištěna organizace valné hromady, která se konala 28. 4. před střediskem připravenou besedou Otevřené prostory – psaní o divadle v současném mediálním světě.
V průběhu roku se uskutečnily čtyři schůze výboru – dvě ve „starém“ složení, tj. do valné hromady, a dvě schůze již nově zvoleného výboru (Petr Christov – předseda, Barbora Topolová, Kamila Černá, Martin Bernátek, Vladimír Mikulka, Martin Švejda, Vojtěch Varyš).
Uskutečnila se jedna beseda, připravená členem výboru s patronací střediska (Pařeniště Vojtěcha Varyše v kavárně Potrvá) a široce diskutovaná debata o Divadelních novinách v Malém sále IDU. Nový výbor se pokusil znovuaktivovat zejména domácí členstvo – sekretariát zrevidoval členskou základnu, zaktualizoval adresáře aktivních členů i zájemců o členství, byla oslovena divadla s žádostí o umožnění vstupu členům a posléze zpracovány odpovědi, byl založen bankovní účet atd.
Středisko tradičně podávalo své návrhy na Cenu MK ČR.
Byly spuštěny internetové stránky českého střediska a spolu s administrátory jsou průběžně aktualizovány. Poprvé byl podán grant na činnost v dalším roce, zejména s přihlédnutím k plánovaným aktivitám domácím i zahraničním zejména v souvislosti s Pražským Quadriennale 2011.
(Mirka Potůčková, Výroční zpráva Institutu umění – Divadelního ústavu za rok 2010, str. 28)

Debata o Divadelních novinách

V pondělí 15. listopadu 2010 se v malém sále Divadelního novinách uskutečnila debata o Divadelních novinách. Diskuzi úvodním slovem zahájil David Drozd, setkání moderoval Vladimír Mikulka. Hojně navštívené setkání bylo sice prosto emotivních a vyhrocených názorů, komentářů i urážek, které se záhy objevily pod textem pozvánky, ale potřeba vyjadřovat se k Divadelním novinám pokračovala i po debatě.
Text pozvánky s úvodními otázkami a následnou rozsáhlou diskuzí na stránce iDN (19. 10. 2010).
Záznam debaty
Shrnutí Petra Dvořáka vyšlo na serveru Divá báze (25. 11. 2010).
Reflexe Markéty Polochové vyšla na iDN (3. 12. 2010).
Komentář Bohumila Nekolného vyšel v Lidových novinách 23: 271 (23. 11. 2010): 8, reakce Jany Machalické a Jana Koláře vyšla v Lidových novinách 23: 274 (29. 11. 2010): 12.
Reakce Richarda Ermla na názory Marie Reslové a B. Nekolného  o (debatě o) Divadelních novinách vyšla na iDN (24. 11. 2010).
Glosa Jany Bohutínské vyšla v časopise A2 6: 24 (24. 11. 2010): 40.

Dopis divadlům ohledně volných či zvýhodněných vstupenek či možné spolupráci

30. 9. 2010 rozeslal předseda SČDK Petr christov dopis českým divadlům ohledně volných či zvýhodněných vstupenek či možné spolupráci. Výsledný kontaktník je k dispozici členům SČDK.
Formulace dopisu ke stažení zde.
Zápis z 2. schůze výboru SČDK, konané dne 14. září 2010 v IDU
Zpráva Vladimíra Mikulky o schůzi výboru SČDK vyšla na iDN (16. 9. 2010).

Zápis z 1. schůze nového výboru SČDK, konané dne 25. května 2010 v IDU
Na schůzi byl předsedou sdružení zvolen Petr Christov.
Zpráva Vladimíra Mikulky vyšla na iDN (27. 5. 2010).

Diskuze Otevřené prostory a valná hromada

Ve středu 28. dubna 2010 se uskutečnila v malém sále Divadelního ústavu diskuze o reflexi divadla v dnešních médiích, pozornost byla věnována zejména internetovým portálům. Setkání moderovali Petr Christov, Kamila Černá a Barbara Topolová, část hojného publika tvořili vysokoškolští studenti divadelněvědných oborů. Následovala valná hromada SČDK na které byl zvolen výbor ve složení Petr Christov, Vladimír Mikulka, Martin Švejda, Martin Bernátek, Kamila Černá, Barbora Topolová, Vojtěch Varyš.
Text pozvánky
Záznam diskuze
Komentář Evy Kyselová v iDN
Zpráva Martina Bernátka o diskuzi vyšla v Divadelní revue 2 (2010).
Zpráva o valné hromadě vyšla na iDN (29. 4. 2010).

2009

Přehled činnosti Českého střediska Mezinárodní asociace divadelních kritiků v roce 2009

Středisko kontinuálně zajišťovalo běžnou agendu, přijímalo nové členy, evidovalo přihlášky a členské příspěvky, vystavovalo legitimace a angažovalo se v domácích odborných záležitostech (podpora studentů odborných škol v rámci umožnění vstupu do divadel, nominace do poroty Cen Ministerstva kultury ČR a nominace laureátů atd.). Nejvýznamnějším domácím úkolem byla příprava podkladů a veškeré zajištění webových stránek střediska.
Výbor se sešel v roce 2009 třikrát. Středisko obstarávalo participaci na mezinárodních akcích, zpracování databází festivalů, výměnu článků mezi odbornými časopisy apod. Pokračovala spolupráce s organizátory na dalším ročníku prestižní European Theatre Prize (nominace na cenu New Reality v koordinaci se slovenským partnerským centrem, zajištění české účasti na 13. ročníku slavnostního udílení cen, tentokrát konaném ve Vratislavi u příležitosti oslav roku Grotowského, spojených s představeními oceněných laureátů, diskusemi, konferencemi; zpětné zaslání českých tiskových ohlasů organizátorům). Středisko dále spolupracovalo s Evropskou divadelní konvencí, především na katalogu Nových evropských her.
Středisko se také podílelo na odborném výběru, konzultacích a zajištění účasti mladých kritiků na mezinárodních seminářích Asociace pro mladé kritiky (Rumunsko, Polsko). Z těchto dílen si mladí kritici přivezli zejména četné odborné kontakty, zkušenosti a v neposlední řadě publikovali články o zhlédnutých představeních. Pro SČDK potom odevzdali zprávy, které byly předneseny na zasedáních výboru.
Středisko rovněž participovalo na významném nizozemském mezinárodním festivalu v Amsterdamu, v jehož rámci se ve spolupráci s mezinárodní asociací konalo sympozium Forced to Tour – or Tour de Dorce?: The Effects of Globalization and Migration on Theatre Criticism. Sympozia se zúčastnili P. Christov, M. Pšenička a M. Bernátek. Triennale Novi Sad ve spolupráci s AICT pořádalo sympozium International Theatre Festivals and Audience Development, jehož se zúčastnil T. Vokáč.
I v roce 2009 pokračovala spolupráce s mezinárodním festivalem DIVADLO v Plzni. AICT měla na starost zahraniční účastníky, připravovala materiály, včetně zajištění překladů synopsí inscenací.
Největší akcí roku 2009 bylo – díky tradiční vstřícné spolupráci a porozumění, jakož i finančnímu zajištění festivalu DIVADLO – přijetí exekutivy AICT. Středisko zajistilo veškerou organizační korespondenci, produkci setkání a dvou pracovních zasedání a uspořádání mezinárodní konference Dvacet let poté – proměny divadla a jeho reflexe po roce 1989 v Klubu komorního divadla, včetně tlumočení, moderátora a českého příspěvku do diskuse. Akce byla členy exekutivy vysoce oceněna – členové ocenili pohostinství, jakož i pracovního ducha týmu střediska. Tato akce byla rovněž pozitivně vnímána médii a články byly zveřejněny v odborném i běžném tisku.
(Mirka Potůčková, Výroční zpráva Institutu umění – Divadelního ústavu za rok 2009, str. 102-104)

Zasedání exekutivy AICT/IATC a sympozium o roce 1989

V rámci Mezinárodního festivalu DIVADLO se 10. a 12. září 2009 se v Plzni uskutečnilo setkání výkonného výboru Mezinárodní asociace divadelních kritiků a také se podílelo na sympoziu Dvacet let poté – proměny divadla a jeho reflexe po roce 1989 tamtéž 16. září.

2008

Přehled činnosti Českého střediska Mezinárodní asociace divadelních kritiků v roce 2008

Středisko zajišťovalo běžnou agendu, přijímalo nové členy, evidovalo přihlášky, vystavovalo legitimace, evidovalo členské příspěvky. Zajišťovalo také participaci na mezinárodních akcích, zpracování databází festivalů, výměnu článků mezi odbornými časopisy apod. Pokračovala spolupráce s organizátory na dalším ročníku European Theatre Prize (nominace na cenu New Reality, zajištění české účasti na slavnostním ceremoniálu předání cen a doprovodném symposiu a programu, zpětné zaslání českých tiskových ohlasů atd.). Středisko se také podílelo na odborném výběru, konzultacích a zajištění .časti na mezinárodních seminářích Asociace pro mladé kritiky (J. Jiřík), workshopu při mezinárodním Bienále nové hry na festivalu ve Wiesbadenu a na festivalu loutkového divadla ManiganSes – Festival international des arts de la marionnette v Saguenay (K. Dolenská). Z obou stáží si jmenovaní mladí kritici přivezli četné odborné kontakty, zkušenosti a v neposlední řadě publikovali články o zhlédnutých představeních. Pro SČDK pak odevzdali zprávy, které byly předneseny na zasedáních výboru.
Středisko také přijalo představitele asociace ze zahraničí, zejména nového prezidenta AICT/IATC Yun Cheol Kima, který se zúčastnil přehlídky současného českého divadla Czech Theatre Showcase a dalších jednání o přípravě semináře pro zkušené kritiky při dalším ročníku Festivalu DIVADLO v Plzni v r. 2009. Středisko dále spolupracovalo na přípravách zahraniční účasti odborníků na Festivalu DIVADLO Plzeň, zajišťovalo jejich účast na besedách, připravovalo materiály, vč. zajištění překladů synopsí českých inscenací apod. Na základě diskuse s prezidentem AICT/IATC a vedením plzeňského Festivalu DIVADLO byl podán společný návrh na uspořádání mezinárodního semináře pro pokročilé kritiky a vedena přípravná jednání o tématu, účastnících a organizaci s vedoucími těchto konferencí.
(Mirka Potůčková, Výroční zpráva Institutu umění – Divadelního ústavu za rok 2008, str. 53)

Czech Theatre Showcase

SČDK se spolu s Institutem umění – Divadelním ústavem a Mezinárodním divadelním festivalem DIVADLO v Plzni a sdružením Transteatral podílelo na uspořádání Přehlídky současného českého divadla Czech Theatre Showcase. Cílem přehlídky bylo představit české, hlavně činoherní divadlo zahraničním odborníkům a zúčastnilo se ji 25 zahraničních hostů včetně prezidenta Mezinárodní asociace divadelních kritiků Yun Cheol Kima. První část přehlídky se uskutečnila od 7. do 9. září v Praze, druhou část tvořil český program plzeňského festivalu.
(Informační servis Divadelního ústavu, září 2008) 

XXIV. kongres AICT/IATC

Zástupkyně SČDK Kamila Černá se zúčastnila 24. kongresu Mezinárodní asociace divadelních kritiků, který se uskutečnil od 14. do 19. dubna 2008 v bulharské Varně. Kongres doprovázela přehlídka nejlepších inscenací bulharského divadla.
(Informační servis Divadelního ústavu, květen 2008)

2007

Přehled činnosti Českého střediska Mezinárodní asociace divadelních kritiků v roce 2007

Výbor Českého střediska AICT/IATC – Sdružení českých divadelních kritiků (SČDK) pracoval ve složení: B. Topolová (předsedkyně ), J. Patočková, K. Černá, R. Hrdinová, J. Machalická, J. Kerbr a P. Christov.
Běžná agenda střediska (přijetí nových členů , evidence přihlášek, vystavování legitimací, prodlužování-evidence členských příspěvků ad.), zajištění participace na mezinárodních akcích (databáze festivalů , výměna článků mezi odbornými časopisy apod.). Na domácím poli vzhledem k přípravě PQ realizována pouze jedna veřejná diskuse v listopadu 2007 u příležitosti 12 let festivalu PDFNJ Německé divadlo – šok nebo inspirace?.
Pokračovala spolupráce s organizátory na dalším ročníku European Theatre Prize (nominace na cenu New Reality, zajištění české účasti na slavnostním ceremoniálu předání cen a doprovodném symposiu a programu, zpětné zaslání českých tiskových ohlasů atd.). Odborný výběr, konzultace a veškeré zajištění účasti na mezinárodních seminář ích Asociace pro mladé kritiky (E. Žantovská a J. Adámek – worskhop př i Triennale Novi sad, J. Petružela – workshop př i festivalu v Santiagu de Compostela) – z obou stáží si jmenovaní mladí kritici př ivezli kontakty, zkušenosti a v neposlední řadě publikovali články o shlédnutých představeních, pro SČDK potom odevzdali zprávy, které byly předneseny na zasedáních výboru. Přijetí představitelů asociace (I. Herbert, N. Pesočinskij) př i PQ a jednání s nimi, jakož i dalšími účastníky (zejména T. Irmer, R. Brustein), konaly se kritické besedy o možné spolupráci. Kooperace na přípravách zahraniční účasti odborníků na festivalu DIVADLO Plzeň , zejména besed a materiálů vč. zajištění překladů synopsí českých inscenací apod. Následně na základě diskuse s prezidentem AICT/IATC a vedením plzeňského festivalu podán společný návrh na uspořádání mezinárodního semináře pro pokročilé kritiky či zasedání exekutivy na příštím ročníku festivalu DIVADLO, v té souvislosti řešena výborem i plánovaná participace na výročním mezinárodním kongresu asociace.
(Mirka Potůčková, Výroční zprávy Institutu umění – Divadelního ústavu za rok 2007, str. 66)

Diskuze Německé divadlo – šok nebo inspirace ?

Ve čtvrtek 15. listopadu 2007 v Malém sále Divadelního ústavu uspořádalo SČDK ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem diskuzi o dvanácti letech s Pražským divadelním festivalem německého jazyka. Setkání moderovali Radmila Hrdinová, Petr Štědroň a Jana Machalická 

2006

Přehled činnosti Českého střediska Mezinárodní asociace divadelních kritiků v roce 2006

Výbor Českého střediska AICT/IATC – Sdružení českých divadelních kritiků (SČDK) pracoval ve složení: B. Topolová (předsedkyně ), J. Patočková, K. Černá, R. Hrdinová, J. Machalická, J. Kerbr, P. Christov a J. Sloupová a D. Drozd (poslední dva jmenovaní pouze do Valné hromady SČDK v květnu, kdy bylo ve volbách rozhodnuto zredukovat výbor a zmiňovaní na své funkce rezignovali). Výbor se během roku sešel na třech řádných zasedáních a zabýval se zejména odbornými aktivitami spolku, z nichž k nejvýznamnějším patřilo uspořádání besedy k uvedení knižního výboru z díla S. Machonina Šance divadla dne 29.3.
V květnu se uskutečnila valná hromada sdružení, na níž byl členstvem de facto potvrzen stávající výbor a schválena činnost, s tím, že by se mělo nadále pokračovat v diskusích a besedách s větším zapojením studentů .
Pro zahraniční hosty festivalu Divadlo/Theatre 06 v Plzni byly opět připraveny synopse českých inscenací, resp. jejich překlady do angličtiny, včetně zkorigování. V rámci samotného festivalu se představitelé českého střediska setkali s četnými kolegy z odborného zahraničního tisku a informovali je o současném českém divadle, dramatu, nové knižní produkci DÚ a aktivitách, jakož i projednávali plány na budoucí případnou spolupráci českého střediska v rámci mezinárodní asociace.
Zásadní mezinárodní akcí byl Kongres AICT/IATC spojený s odborným symposiem s tématem Konec kritiky?, konaný u příležitosti Europe Theatre Prize – udílení Evropské divadelní ceny v Turíne 8. – 12.března. České středisko s organizátory korespondovalo ohledně případné účasti (převzetí deponované ceny), resp. zdravici nositele této Ceny V. Havla, zajišťovalo účast českých delegátů, jejich program, diskusní referáty apod. Následně rovně ž distribuovalo informaci o této ceně a speciální ceně AICT/IATC udělené na mimořádném sjezdu asociace u př ležitosti oslav 50. výročí založení Eriku Bentleymu.
Sekretariát českého střediska, resp. sdružení, v průběhu roku vyřizoval zejména výměnu, resp. obnovování členských legitimací formou známky (přelepky), výběr členských poplatků , přijetí nových členů , evidenci (stávající aktuální počet členů je 58).
(Mirka Potůčková, Výroční zpráva Divadelního ústavu za rok 2006, str. 68)

Prezentace knihy Šance divadla

Ve čtvrtek 30. března 2006 v Malém sále Divadelního ústavu uspořádalo SČDK ve spolupráci s Divadelním ústavem besedu u příležitosti uvedení knižního výboru z díla Sergeje Machonina Šance divadla. 

XXII. kongres AICT/IATC

Českými delegáty na XXII. kongresu Mezinárodní asociace divadelních kritiků, které se uskutečnilo 8. až 11. března v italském Turíně, byli Barbara Topolová a Petr Christov. Kongres se uskutečnil společně se seminářem na téma „Konec kritiky“ a udílení X. Evropské divadelní ceny.
(Informační servis Divadelního ústavu, květen 2006)

2005

Přehled činnosti Českého střediska Mezinárodní asociace divadelních kritiků v roce 2005

Výbor českého střediska AICT/IATC – Sdružení českých divadelních kritiků pracoval ve složení: B. Topolová (předsedkyně), J. Patočková, K. Černá-Patková, R. Hrdinová, J. Machalická, J. Sloupová, J. Kerbr, P. Christov a D. Drozd. Výbor se během roku sešel na dvou řádných zasedáních a zabýval se zejména odbornými aktivitami spolku, z nichž k nejvýznamnějším patřilo uspořádání diskuze o kritice a scénografii při Salonu české scénografie ve spolupráci s Divadelním ústavem a zejména besedu Sto roků kobry nad „dostojevským“ projektem V. Morávka.
Pro zahraniční hosty festivalu Divadlo/Theatre 05 v Plzni byly připraveny synopse českých inscenací, resp. jejich překlady do angličtiny, včetně zkorigování, v rámci samotného festivalu se představitelé českého střediska setkali nejen s četnými kolegy z odborného tisku zahraničního, a informovali je o současném českém divadle, dramatu, nové knižní produkci DÚ a aktivitách, jakož projednávali plány na budoucí případnou spolupráci českého střediska v rámci mezinárodní asociace.
Díky pozvání a pohostinství partnerských středisek AICT/IATC v Polsku a Maďarsku se podařilo realizovat výjezdy studentů pražské divadelní vědy, resp. brněnské, na workshopy pro mladé kritiky při festivalu Dialog ve Wroclavi a festivalu v maďarském Szegedu.
Sekretariát českého střediska, resp. sdružení, v průběhu roku vyřizoval zejména výměnu, resp. obnovování členských legitimací formou známky /přelepky/, výběr členských poplatků, přijetí nových členů, evidenci /stávající aktuální počet členů Sdružení je 58/.
(Mirka Potůčková, Výroční zpráva Divadelního ústavu za rok 2005, str. 69)

Scénografie v očích divadelních kritiků

Ve čtvrtek 29. září 2005 se v Salónu české scénografie 2005 (1.-15. 9. 2005) v koncertním sále Lobkovického paláce uskutečnila přednáška Josefa Hermana o způsobech jakými se v divadelních kritikách reflektuje vizuální podoba inscenace, zejména scénografie, a to hlavně na materiálu operních inscenací. Jako hosté byli pozváni výtvarník a scénograf prof. Jaroslav Malina, režisér Jiří Heřman, režisér a kritička PhDr. Radmila Hrdinová. Přednášející se pokusil probrat hlavní problémy, které jsou či v historii byly s kritickou reflexí scénografie spojené, a to v teoretické i praktické rovině.

Diskuze Sto roků kobry

Ve čtvrtek 26. května 2005 v Malém sále Divadelního ústavu uspořádalo SČDK ve spolupráci s Divadelním ústavem diskuzi o cyklu inscenací Vladimíra Morávka Sto roků kobry (Kníže Myškin je idiot Raskolnikov-jeho zločin a jeho trest, Běsi-Stavrogin je ďábel). Diskuzi moderovali Petr Christov a David Drozd.

2004

Přehled činnosti Českého střediska Mezinárodní asociace divadelních kritiků v roce 2004

Výbor českého střediska AICT/IATC – Sdružení českých divadelních kritiků pracoval ve složení: B. Topolová (předsedkyně ), J. Patočková, K. Černá-Patková, R. Hrdinová, J. Machalická, J. Sloupová, J. Kerbr, P. Christov a D. Drozd. Výbor se během roku sešel na třech řádných zasedáních a zabýval zejména odbornými aktivitami spolku, z nichž k nejvýznamnějším patřilo uspořádání tří diskuzí:
− ve spolupráci s Teatrologickou společností a Divadelním ústavem besedu u příležitosti životního jubilea J. Balvína,
− u příležitosti Mezinárodního dne divadla diskuzi, resp. kulatý stůl na téma: “Ceny pro divadlo-málo nebo moc?“ v červnu v rámci Dnů současného francouzského divadla „Divadlo chycené za slovo“ nejprve pozdní snídani s prof. Patricem Pavisem u příležitosti vydání jeho Divadelního slovníku Divadelním ústavem a posléze (ve spolupráci s DAMU) besedu Divadlo na papíře – překládání a vydávání současného dramatu, jíž se zúčastnili francouzští hosté (mj. Sabine Bossan z Entre Actes, Fr. Berreur, řed. Nakladatelství Solitaires Intempestifs), jakož i čeští vydavatelé, překladatelé, studenti ad.
Dále dopisy na MK a Magistrát s výzvou o zachování podpory (financování) odborných divadelních periodik, komentář , resp. odborné stanovisko k magistrátní diskuzi Stát – město – kultura. Sdružení podalo rovněž svou nominaci na Cenu MK. Členka výboru K. Černá se zúčastnila festivalu – přehlídky nejlepších inscenací, uvedené pro zahraniční kritiky mj., Sirenos v litevském Vilniusu.
V rámci festivalu Divadlo/Theatre 04 v Plzni se př edstavitelé českého střediska setkali nejen s četnými kolegy z odborného tisku zahraničního, ale rovně ž s prezidentem mezinárodní asociace Ianem Herbertem, a informovali ho o současném českém divadle, dramatu, nové knižní produkci DÚ a dalších aktivitách, jakož s ním projednali plány na budoucí činnost českého střediska v rámci mezinárodní asociace. Sekretariát českého střediska, resp. sdružení, v průběhu roku vyřizoval zejména výměnu, resp. obnovování členských legitimací formou známky (přelepky), výběr členských poplatků , přijetí nových členů , evidenci (stávající počet členů Sdružení je 56).
(Mirka Potůčková, Výroční zpráva Divadelního ústavu za rok 2004, str. 102-104)

Pozdní snídaně s Patricem Pavisem a Drama na papíře

Ve středu 2. 6. 2004 uspořádalo SČDK ve spolupráci s Divadelním ústavem a DAMU přednášku Patrice Pavise u příležitosti českého vydání jeho Divadelního slovníku. Odpoledne, ve 14,30 se uskutečnila beseda „Drama na papíře – překládání a vydávání současného dramatu“, které se jako hosté zúčastnili Kateřina Neveux, Petr Christov a Daniela Jobertová. Obě akce se uskutečnily v rámci Dnů francouzského divadla

Beseda Ceny pro divadlo: málo nebo moc?

Ve středu 28. dubna 2004 v Malém sále Divadelního ústavu uspořádalo SČDK ve spolupráci s Divadelním ústavem besedu o smyslu divadelních cen, jejich četnosti, kritériích rozhodování a způsobu prezentace a dalších otázkách spojených s tématem hodnocení a odměňování v oblasti divadla. Besedu za účasti organizátorů hlavních divadelních cen moderovala Radmila Hrdinová.
Komentář Richarda Ermla o besedě vyšel v Divadelních novinách 13: 1 (25. 5. 2004): 2.
Zpráva Radmily Hrdinové o diskuzi spolu s fotografiemi vyšla v časopise Svět a divadlo 15: 4 (2004): 113-122.

Beseda k poctě Josefa Balvína

SČDK spolu s Teatrologickou společností a Divadelním ústavem uspořádala ve čtvrtek 29. ledna 2004 besedu k poctě životního jubilea Josefa Balvína. Besedu o jubilantově práci divadelní, překladatelské i kritické moderovala Jana Machalická.
(Almanach Teatrologické společnosti, Pražská scéna, 2008: 186)

2003

Přehled činnosti Českého střediska Mezinárodní asociace divadelních kritiků v roce 2003

Výbor českého střediska AICT/IATC – Sdružení českých divadelních kritiků pracoval ve složení: B. Topolová (předsedkyně), J. Patočková, K. Černá, R. Hrdinová, J. Machalická, J. Sloupová, D. Drozd a J. Kerbr. V průběhu roku se 5x sešel na svém zasedání, mj. se rozhodl kooptovat jako stálého zástupce D. Drozda P. Christova.
Výbor se zabýval zejména odbornými aktivitami spolku, z nichž k nejvýznamnějším patřilo uspořádání panelové diskuse „Cyrano de Bergerac – recepce prvé premiéry nového vedení činohry Národního divadla“ (26. února 2003, ve spolupráci s Teatrologickou společností a Divadelním ústavem); dále dopisy na MK ČR a Magistrát s výzvou o zachování podpory (financování) odborných divadelních periodik a dopis primátorovi HMP ohledně situace rušení pražských divadel, odvolávání ředitelů apod.
(Výroční zpráva Divadelního ústavu za rok 2003, str. 51)

Diskuze o inscenaci ND Cyrano de Bergerac

SČDK spolu s Teatrologickou společností a Divadelním ústavem uspořádala 26. února 2003 v Malém sále Divadelního ústavu panelovou diskuzi o první premiéře nového vedení činohry Národního divadla – Cyrano de Bergerac. Diskuze, kterou moderovala Jana Machalickou, se zúčastnili Kamila Černá, Radmila Hrdinová, Zdeněk Aleš Tichý.
(Almanach Teatrologické společnosti, Pražská scéna, 2008: 186).

2002

Přehled činnosti Českého střediska Mezinárodní asociace divadelních kritiků v roce 2002

Výbor českého střediska AICT – Sdružení českých divadelních kritiků (SČDK) pracoval ve složení: D. Drozd (tajemník), R. Hrdinová, J. Kerbr (kooptovaný za O. Hučína), J. Patočková, Z. A. Tichý, B. Topolová (předsedkyně), L. Vodička. Výbor se sešel 6x na pravidelných jednáních.
8. 11. se konala v Malém sále DÚ Valná hromada, již se zúčastnilo cca 40 členů, a z níž ve volbách mj. vzešel výbor Sdružení ve složení: B. Topolová, J. Patočková, R. Hrdinová, K. Černá-Patková, J. Sloupová, J. Machalická, J. Kerbr, D. Drozd.
Činnost SČDK se stabilizovala, počet členů stoupl na 50 členů, většina zaplatila členské příspěvky, poté obdržela od sekretariátu členské legitimace. Vzhledem k tomu, že Sdružení nedostalo grant MK ČR na cyklus “Přednášky s osobnostmi, res. přednášky k publikacím o divadelní kritice”, uskutečnila se za celý rok pouze jedna takováto akce: ve spolupráci s DÚ a Teatrologickou společností SČDK se 21. 3. uskutečnilo setkání s přednáškou prof. Evy Stehlíkové a následnou diskuzí o vydané knize K. Krause Divadlo ve službách dramatu.
Další aktivitou byl veřejný dopis šéfredaktoru MF Dnes s žádostí o vysvětlení jeho postupu ve věci zrušení místa odborného divadelního redaktora.
Tajemník SČDK byl osloven organizátory s žádostí o příspěvek na konferenci Paradise Lost?, pořádané při festivalu Divadlo ze střední a východní Evropy v Rotterdamu a Amsterdamu.
Semináře mladých kritiků se zúčastnili: David Drozd (13.-19. 2. 2002 Amsterdam a Rotterdam), Jana Bohutínská (27.5.-2.6. 2002 Stockholm), Petr Christov (11.-18. 7. 2002, Lisabon).
(Mirka Potůčková, Výroční zpráva Divadelního ústavu za rok 2002, str. 48)

Kritici se sešli!
Sdružení českých divadelních kritiků rekapitulovalo dva roky své existence

„Dne 8. listopadu 2002 se v Malém sále Divadelního ústavu sešli členové a členky SČDK na druhé Valné hromadě a rekapitulovali dva roky své existence.“ Výbor SČDK, pracující ve složení Barbara Topolová (předsedkyně), David Drozd (jednatel), Jana Patočková, Radmila Hrdinová, Zdeněk A. Tichý, Libor Vodička a Ondřej Hučín (místo něho v průběhu období kooptován Jan Kerbr) svolal valnou hromadu, aby předložil členstvu zprávu o dosavadní činnosti, zvolil nový výbor a vyslechl náměty pro aktivity SČDK v příštím období.
D. Drozd nejprve podal informaci o stavu členstva: ke dni Valné hromady má SČDK 51 přihlášených, z toho 40 právoplatných členů na základě zaplacení členského příspěvku. Poté shrnul dosavadní činnost SČDK: byly iniciovány dva semináře pro mladé kritiky při divadelních festivalech ve Zlíně a Plzni (zlínský byl pro nezájem zrušen, plzeňský se konal v komorním obsazení), plánovaný vícedílný seminář s dramaturgem a teoretikem Karlem Krausem se pro malý zájem členů i studentů omezil na jediné setkání. Výbor SČDK zaslal otevřený dopis šéfredaktorovi MF Dnes ve věci ukončení pracovního poměru s redaktorem Z. A. Tichým, jímž upozornil na nutnost odborného zastoupení divadelní oblasti v deníku tohoto typu. Přestože šéfredaktor na dopis neodpověděl, Z. A. Tichý soudí, že dopis přispěl alespoň ke korektnímu vyřešení jeho odchodu z redakce.
M. Potůčková informovala plénum o zahraniční činnosti SČDK, naplňující dle Statutu poslání SČDK působit zároveň jako české středisko mezinárodní nevládní divadelní organizace AICT/IATC: pět mladých českých kritiků se zúčastnilo všech zahraničních seminářů pořádaných mezinárodní organizací, česká delegace byla vyslána na Světový kongres AICT/IATC v kanadském Montrealu.
Z následné diskuse vyplynuly tři problémové okruhy: úroveň recenzí v denním tisku, nezájem šéfredaktorů a vydavatelů poskytnout prostor “menšinové” divadelní kultuře a snižování grantových podpor jak pro tzv. živé umění, tak zejména pro odborný tisk – v této záležitosti se plénum SČDK rozhodlo oslovit ve spolupráci s ITI veřejným dopisem MK ČR, resp. Magistrát Hl. města Prahy.
Z návrhů vzešlých během diskuse vykrystalizovaly další směry aktivit Sdružení, a sice: a) fungovat v “ochranářské” roli a hájit obor, b) kultivovat jeho úroveň. V příštím období SČDK bude pokračovat v besedách spojených tematicky s osobnostmi české divadelní kritiky a režie v souvislosti s připravovanými tituly edičního oddělení Divadelního ústavu (S. Machonin, K. H. Hilar, F. B. Mikovec), dále připraví cyklus diskusí o kritické reflexi vybraných profilových divadelních inscenací sezóny (první se bude týkat Cyrana v pražském ND), případně se pokusí vypracovat rešeršní studii o prostoru pro divadelní recenze v českém tisku, v ideálním případě s komparací zahraničních periodik, sloužící jako podklad pro mezinárodní seminář o postavení a roli divadelní kritiky.
Valná hromada zvolila výbor SČDK na další dvouleté funkční období ve složení: Kamila Černá, David Drozd, Radmila Hrdinová, Jan Kerbr, Jana Machalická, Jana Patočková, Jitka Sloupová a Barbara Topolová.
(Tisková zpráva pro informační servis DU)

Beseda o knize Divadlo ve službách dramatu

Ve čtvrtek 21. 3. 2001 se v Malém sále Divadelního ústavu uskutečnila beseda o vstupním svazku edice České divadlo – Eseje, kritiky, analýzy, knize Karla Krause Divadlo ve službách dramatu. Beseda se konala za účasti autora, úvodem promluvila Eva Stehlíková.
Pozvánka Radmily Hrdinové o besedě vyšla v Právu 12: 67 (20. 3. 2002): 12.

2001

Přehled činnosti Českého střediska Mezinárodní asociace divadelních kritiků v roce 2001

Výbor českého střediska AICT – Sdružení českých divadelních kritiků /SČDK/ se během roku sešel 7x. Pracoval ve složení: D. Drozd /tajemník SČDK/, R.Hrdinová, O. Hučín /na jehož místo byl posléze kooptován Jan Kerbr/, J. Patočková, Z. A. Tichý, B. Topolová /předsedkyně/, L. Vodička.
Na základě úspěšných žádostí o granty MK ČR byly v roce 2002 realizovány 2 projekty. V rámci projektu „Semináře s osobnostmi” se dne 5. 4. 2001 v Malém sále DÚ uskutečnila přednáška Karla Krause Drama a divadlo, které se zúčastnilo téměř 40 posluchačů z řad divadelních kritiků a teatrologů. Díky pružnosti edičního oddělení DÚ byl text této přednášky ještě zahrnut do připravované publikace teoretických studií K. Krause, jež vyšla v prosinci 2001 v DÚ. Plánované semináře pro studenty, vedené K. Krausem, byly – vzhledem k mizivé účasti studentů na zahajovací přednášce – odloženy na příští rok. Jako součást projektu „Diskusní semináře pro mladé kritiky” byly plánovány 2 semináře pro začínající divadelní kritiky. První měl proběhnout při festivalu Setkání/Stretnutie 2001 ve Zlíně, byl však pro nezájem studentů zrušen /i přes vehementní propagaci na všech divadelně zaměřených školách ČR se nepřihlásil ani jediný student/. Druhý seminář při festivalu Divadlo 2001 v Plzni se uskutečnil za účasti 4 studentů pod vedením Vladimíra Justa a Zdeňka Hořínka. Byl uspořádán za podpory pořadatelů festivalu, kteří poskytli lektorům ubytování. Seminář probíhal od pátku do neděle ve 2 až 3 hodinových blocích. Díky malému počtu účastníků mohly být diskuse vedeny do hloubky, kromě analýz konkrétních festivalových představení byla možnost diskutovat i o obecnějších otázkách divadelní kritiky jako takové. Pro všechny zúčastněné byla tato akce přínosná a naplnila svůj účel.
Středisko, resp. Sdružení českých divadelních kritiků se angažovalo otevřeným dopisem na obranu divadelní kritiky jako profese v denním tisku /MK Dnes/ a zároveň vyjednalo s představiteli mnoha českých divadel slevu na představení pro své členy. Sekretariát střediska vykonával převážnou většinu práce, spojené s běžnou agendou, vedle korespondence zejména evidenci členů, přihlášek, členských příspěvků a vydávání členských legitimací. Z hlediska mezinárodních vztahů a spolupráce bylo nejvýznamnější událostí vyslání :
— Jany PATOČKOVÉ a Barbary TOPOLOVÉ do Toronta /Kanada/ k účasti na Kongresu AICT ve dnech 29. 5. – 4. 6. 2001.
— Věry VELEMANOVĚ do St. Petěrsburgu v Rusku, kde ze zúčastnila mezinárodního semináře mladých kritiků AICT, pořádaného v rámci festivalu „Baltic House” ve dnech 5. – 11. 10. 2001.
(Mirka Potůčková, Výroční zpráva Divadelního ústavu za rok 2001, s. 33)

Přednáška Drama a divadlo

Ve čtvrtek 5. dubna 2001 v Malém sále Divadelního ústavu uspořádalo SČDK přednášku Karla Krause Drama a divadlo.

2000

Přehled činnosti Českého střediska Mezinárodní asociace divadelních kritiků v roce 2000

Výbor českého střediska AICT pracoval v první polovině roku ve složení: M. Boková, O. Černý, M. Havlíčková, J. Holeňová, Z. Hořínek , M. Lukeš, J. Patočková, B.Topolová.
Tento výbor se sešel ke 4 společným schůzím, kdy především intenzivně pracoval na přípravě transformace střediska a valné hromady českých divadelních kritiků. Sešla se dne 27.6.2000 v Hradci Králové a přihlásila se k transformaci původního českého střediska AICT v občanské sdružení pod názvem Sdružení českých divadelních kritiků /zkratka SČDK/. Valná hromada schválila nové Stanovy a zvolila výbor SČDK: D. Drozd, R. Hrdinová, O. Hučín, J. Patočková, Z. A. Tichý, B. Topolová – předsedkyně, L. Vodička.
Nový výbor se do konce roku sešel 2x. Na MV ČR ihned podal žádost o registraci sdružení, ta byla proveden 4.9.2000.
Ještě na podzim 2000 výbor podal žádost na MK ČR o granty na projekty „Semináře s osobnostmi“ (cyklus seminářů s Karlem Krausem) a na „Diskusní semináře pro mladé kritiky“ při divadelních festivalech v ČR.
Během roku pokračovala úzká spolupráce střediska AICT s I. Herbertem, vedoucím mezinárodních seminářů pro mladé kritiky, na jejímž základě byli opět 2 mladí čeští kritici pozváni k účasti na těchto seminářích v zahraničí (M. Musilová – Amsterdam, Nizozemí, J. J. Škorpil – Nitra, Slovensko).
(Výroční zpráva Divadelního ústavu za rok 2000)

Založení Sdružení českých divadelních kritiků

Sdružení českých divadelních kritiků bylo založeno 27. června 2000 na Festivalu Divadlo Evropských regionů v Hradci králové. Na Ministerstvu vnitra bylo zaregistrováno jako dobrovolné, otevřené a nezávislé profesní občanské sdružení 4. září 2000 a oficiálně začalo fungovat od ledna 2001.
Zpráva Barbory Topolové o ustavující valné hromadě vyšla v Divadelních novinách 9: 17 (17. 10. 2000): 15.

1999

V roce 1999 pracoval výbor českého střediska AICT ve složení: Vladimír Procházka, Jana Holeňová, Jana Patočková, Marie Boková, Margita Havlíčková, Zdeněk Hořínek, Milan Lukeš, Barbora Topolová a sešel se ke dvěma společným schůzím. Předsedkyní střediska se po Vladimíru Procházkovi, který byl jmenován ředitelem Činoherního klubu, stala Barbara Topolová.
Díky úzké spolupráci s vedoucím mezinárodních seminářů pro mladé kritiky Ianem Herbertem byli na tyto semináře pozvání: Lenka Jungmannová (Waterford, USA) a Ondřej Hučín (Štrasburk, Francie).
(Výroční zpráva Divadelního ústavu za rok 1999)

1993

Vznik českého střediska AICT/IATC

Mezinárodní organizace divadelních kritiků se utvořila roce 1956 na pařížském Divadle národů a Československo patřilo k jejím zakládajícím členům. V roce 1988 bylo členství Československa obnoveno. Po vzniku samostatné České republiky bylo v roce 1993 založeno české středisko AICT.
(Výroční zpráva Divadelního ústavu za rok 2002)