EN

České středisko AICT/IACT – Asociace českých divadelních kritiků

International Association of Theatre Critics

Association Internationale des Critiques de Théatre

Statut

 Stanovy občanského sdružení

 

Název občanského sdružení: Sdružení českých divadelních kritiků  /dále jen SČDK/

Sídlo: Celetná 17, Praha 1

Čl.I

Právní postavení SČDK

1)    SČDK je dobrovolné, otevřené a nezávislé profesní občanské sdružení, vzniklé podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění.

2)    SČDK je právnickou osobou, která je oprávněna svým jménem nabývat práv a zavazovat se

Čl.II

Účel

 Cílem a posláním je pěstovat kritiku jako obor, přispívat k rozvoji jejích metodologických  základů, chránit etické a profesionální zájmy divadelních kritiků a hájit jejich společná práva. Cílem SČDK je dále zároveň působit  jako české středisko mezinárodní organizace AICT/IATC s úkolem sdružovat divadelní kritiky ze všech zemí s  divadelní kulturou, koordinovat mezinárodní akce v oblasti divadelní kritiky a podporovat mezinárodní setkání a výměny i bilaterální styky mezi národními středisky.

Čl.III

Členství ve sdružení

1)    Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18ti let, profesionálně se zabývající divadelní kritikou. Kriteriem pro přijetí je buď VŠ příslušného směru a publikační praxe či alespoň prokazatelná publikační  praxe.

2)    Členství vzniká dnem registrace přihlášky, doručené do sídla sdružení, výborem a zaplacením členského příspěvku.

3)    Evidenci členů  SČDK vede jednatel.

4)    Členství zakladatelů ve sdružení vzniká podpisem zápisu z ustavující členské schůze. Další člen může přistoupit ke sdružení se souhlasem výboru. Při vstupu musí nový člen formou přihlášky prohlásit, že přistupuje ke stanovám sdružení.

5)    Členství zaniká vystoupením člena ze sdružení písemnou výpovědí, úmrtím člena, zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady z důvodu prokazatelného porušení stanov  či výborem z důvodu neplacení členského příspěvku, zánikem občanského sdružení SČDK. Výpovědní lhůta u zániku členství výpovědí je jednoměsíční a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi statutárnímu zástupci sdružení.

Čl.IV

Práva a povinnosti členů

1)    Každý ze členů je povinen účastnit se podle svých možností na činnosti sdružení.

2)    Jednotliví členové mají právo kontrolovat činnost sdružení prostřednictvím valné hromady a podílet se  na výsledcích jeho práce.

3)    Každý člen sdružení je povinen platit včas členský příspěvek. Výši členského příspěvku stanoví valná hromada na základě doporučení výboru.

Čl.V

Orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů, oprávněných jednat jménem sdružení

Valná hromada je hlavním rozhodovacím orgánem sdružení. Členy valné hromady jsou všichni členové sdružení. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna třetina členů sdružení. Rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, pokud je pro návrh  nadpoloviční většina přítomných hlasů. O změnách stanov, rozpuštění sdružení, vyloučení člena ze sdružení  musí rozhodnout dvoutřetinová většina.  V případě rovnosti hlasů má předseda sdružení rozhodující hlas.

Valná hromada se schází minimálně jednou za dva roky. Zasedání valné hromady svolává předseda sdružení formou písemných pozvánek minimálně 14 dní před termínem zasedání valné hromady. Mimořádná valná hromada je svolána, pokud o to požádá alespoň třetina členů sdružení nebo výbor. Program valné hromady připravuje předseda ve spolupráci s výborem. Valná hromada rozhoduje o všech podstatných záležitostech sdružení.

Dále rozhoduje o:

-změně Stanov

-výši členského příspěvku

-činnosti, která je účelem sdružení

-zániku sdružení

-vyloučení člena na návrh výboru.

Valná hromada bere na vědomí výborem schválené finanční hospodaření sdružení.

Valná hromada volí a odvolává výbor.

Výbor je výkonným orgánem sdružení. Jeho členy volí valná hromada. Do výboru, jakož i do svých funkcí v něm, mohou být členové výboru voleni opakovaně. Výbor je minimálně pětičlenný. Rozhoduje hlasováním. Při rovnosti hlasů má předseda rozhodující hlas. Výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů výboru. Výbor se schází v případě potřeby, pokud o to požádají alespoň dva jeho členové nebo předseda. Výbor svolává předseda  minimálně 5 dní před termínem zasedání výboru. Forma svolání výboru není těmito stanovami stanovena. Členství ve výboru je čestné, jeho členové ani předseda nejsou za svou činnost ve výboru honorováni. Výbor zasedá nejméně dvakrát do roka. Pokud výbor dvakrát do roka nezasedne, může ho valná hromada odvolat na návrh kteréhokoli člena sdružení.

Výbor rozhoduje o běžných záležitostech, týkajících se činnosti sdružení. Pokud jsou pochybnosti o tom, zda se jedná o mimořádnou záležitost, předloží rozhodnutí v této věci valné hromadě.

Dále výbor:

–        předkládá valné hromadě ke schválení plán činnosti

–        předkládá valné hromadě ke schválení plán hospodaření a vyúčtování výsledků hospodaření

–        navrhuje přijetí i vyloučení člena sdružení a schvaluje přijetí člena sdruženípokud výbor schvaluje přijetí či vyloučení člena, je pro usnášeníschopnost výboru nutná přítomnost všech členů výboru

–        ruší členství z důvodu neplacení členského příspěvku

–        navrhuje rozpuštění sdružení

–        ze svého středu volí předsedu výboru, který je i předsedou sdružení

–        na návrh předsedy volí jednatele, který vede účetnictví a administrativu sdružení, a může být předsedou písemně zmocněn k zastupování v záležitostech sdružení

–        navrhuje mimořádné zasedání valné hromady

–  zajišťuje české zastoupení v mezinárodní organizaci AICT/IATC a volí zástupce českého   střediska v ní.

Výbor je volen na období 2 let, v  období mezi zasedáními valné hromady, resp. volbami, může výbor SČDK v mimořádných případech kooptovat  další, maximálně tři, nové členy výboru

Předseda

Předseda je statutárním orgánem sdružení. Jedná za sdružení ve všech jeho záležitostech. K jednání ve věcech, týkajících se sdružení, je oprávněn zmocnit na základě písemné plné moci, jednatele sdružení. Vykonávání této funkce je čestné. Je volen na období 2 let. Předseda nemůže být současně jednatelem sdružení.

Dále předseda:

-svolává a řídí zasedání valné hromady

-svolává a řídí zasedání výboru.

Jednatel

Jednatel je výkonným orgánem sdružení.,  jmenuje a odvolává ho výbor sdružení , funkce není časově omezená.

Pokud je k tomu zmocněn předsedou, na základě universální plné moci, je oprávněn zastupovat předsedu  ve všech záležitostech, týkajících se sdružení. Za podmínek stanovených těmito stanovami a na základě zplnomocnění předsedou sdružení formou speciální plné moci je oprávněn svolávat a řídit zasedání valné hromady a výboru.

Jednatel dále odpovídá zejména za:

-vedení  evidence členů SČDK, vč. členských příspěvků

-organizování a koordinování činností občanského sdružení

-vykonávání administrativních a organizačních činností pro sdružení (provádí zápisy ze zasedání Valné hromady a výboru, vede dokumentaci, zajišťuje korespondenci, apod.)

-zpracovávání účetnictví a zajišťování  finančních záležitostí  sdružení.

Je povinen zabezpečit dodržování právních předpisů v souvislosti s činností  občanského sdružení.

Čl.VI.

Hospodaření sdružení

1)    SČDK hospodaří s vlastním  movitým i nemovitým majetkem a s majetkem svěřeným mu do trvalého nebo dočasného užívání. Hospodaření  sdružení se řídí obecně platnými právními předpisy a vnitřními předpisy SČDK.

2)    Sdružení sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na příslušný kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se předkládá na prvním zasedání valné hromady v roce následujícím po kalendářním roce, na který byl rozpočet sestaven.

3)    Sdružení vede účetnictví o stavu a pohybu svého majetku a o svých příjmech a výdajích. Vyúčtování hospodaření provádí výbor.

4)    Zdroji majetku jsou zejména: členské příspěvky, dary, granty, dotace a příspěvky fyzických a právnických osob, výnosy majetku, příjmy z vlastních činností při naplňování cílů SČDK, další finanční zdroje.

5)    Výdaje SČDK jsou zaměřeny na uskutečňování cílů SČDK uvedených v čl.l

Čl.VII

Zrušení sdružení

Sdružení zaniká rozpuštěním na základě rozhodnutí valné hromady a z důvodů uvedených v ust,. paragrafu 12 zák. č.83/1990 Sb. O způsobu případné likvidace majetku SČDK rozhodne na stejném zasedání valná hromada.

Čl.VIII.

Závěrečná ustavení

Veškeré dodatky k těmto stanovám  musí být schváleny valnou hromadou a provedeny písemnou formou.

V Praze dne: 4.9.2000