Asociace českých divadelních kritiků

International Association of Theatre Critics

Association Internationale des Critiques de Théatre

České středisko

AICT/IATC /Mezinárodní asociace divadelních kritiků/ International Association of Theatre Critics/Association Internationale des Critiques de Théatre

Mezinárodní organizace divadelních kritiků se utvořila r. 1956 na pařížském Divadle národů jako nonprofitní mezinárodní nevládní divadelní organizace se statutem B přidružení k UNESCO- v současné době rozvíjí užší spolpráci především s ITI/World of Theatre/, ale i FIRT, ASSITEJ, UNIMA.Československo patřilo k jejím zakládajícím členům. Členství Československa bylo na určitý čas pozastaveno, protože nebyly placeny členské příspěvky. V roce 1988 bylo členství Československa obnoveno. R. 1993 po vzniku samostatné České republiky bylo založeno české středisko AICT a zaregistrováno na MZV ČR.

Posláním organizace je sdružovat divadelní kritiky ze všech zemí s vyspělou divadelní kulturou, koordinovat mezinárodní akce v oblasti divadelní kritiky, podporovat bilaterální styky mezi národními středisky, podporovat mezinárodní setkání a výměny. Hlavním cílem je pěstovat kritiku jako disciplinu, přispívat k rozvoji jejích metodologických základů, chránit etické a profesionální zájmy divadelních, hudebních a tanečních kritiků a hájit jejich společná práva .

Sdružuje v současné době více než 2 000 divadelních kritiků z 50 národních sekcí /většinou na bázi národních středisek, v některých zemích však pouze zastoupení individuálními členy/