Asociace českých divadelních kritiků

International Association of Theatre Critics

Association Internationale des Critiques de Théatre

PODPORA KRÁTKODOBÉ MOBILITY na rok 2016

IDU – výběrové řízení na podporu zahr. kontaktů jednotlivců v rámci krátkodobé mobility v r. 2016

Na základě pověření Ministerstva kultury ČR vyhlašuje Institut umění – Divadelní ústav (IDU) výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění. Na výběrové řízení je pro rok 2016 vyčleněna celková částka ve výši 780 tis. Kč.

Podpora zahraničních kontaktů je zaměřena na vysílání jednotlivců do zahraničí jako účastníků odborných konferencí, seminářů, workshopů, zasedání mezinárodních networků, pozorovatelů na festivalech, přehlídkách, výstavách, veletrzích a dalších odborných akcích. Podpora bude udělena formou příspěvku na cestu a pobyt.

Se žadateli, kteří dodrží podmínky výběrového řízení a jejich žádosti budou vybrány k realizaci s podporou IDU, budou uzavřeny příkazní smlouvy, které mimo jiné upraví podmínky, výši smluvní ceny, formu zpracování závěrečné zprávy a způsob vyúčtování. Podpora bude podpořeným žadatelům vyplacena až po realizaci akce a řádném odevzdání všech požadovaných podkladů. Finanční prostředky na tuto agendu jsou stanoveny Ministerstvem kultury ČR jako účelově vázané prostředky. Tyto prostředky podléhají ročnímu zúčtování a finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. IDU jako zadavatel se zavazuje postupovat v rámci výběrového řízení transparentně, nediskriminačně a dodržet zásadu rovného zacházení.

Základní podmínky

a) Zahraniční cesta musí mít charakter účasti na prestižní akci v zahraničí.

b) Cesta musí mít nekomerční charakter.

c) Cesta se musí týkat pouze oboru, v němž IDU působí (popřípadě jejich kombinace): divadlo, tanec, hudba, literatura, výtvarné umění

d) Účastník akce pořádané v zahraničí některou mezinárodní nevládní organizací přiloží doporučující stanovisko příslušného českého střediska (komitétu) této organizace.

f) Zahraniční cesta nemůže mít charakter stáže, studijního či rezidenčního pobytu.

g) Zahraniční cesta musí být po všech stránkách (tj. včetně ekonomické) realizována a účetně ukončena v jednom kalendářním roce, tj. v roce 2016.

h) Z udělené podpory není možné hradit účastnické poplatky.

– žádosti budou posouzeny hodnotící komisí v roce 2016 dvakrát za rok, a to v následujících termínech:

  • k 14. 3. 2016 žádosti doručené do 29. 2. 2016 (rozhoduje datum doručení) pro akce, které proběhnou od 1. 1. do 31. 12. 2016 
  • k 30. 9. 2016 žádosti doručené do 16. 9. 2016 (rozhoduje datum doručení) pro akce, které proběhnou od 1. 7. do 31. 12. 2016 

Více na stránkách IDU