Asociace českých divadelních kritiků

International Association of Theatre Critics

Association Internationale des Critiques de Théatre

STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH DIVADELNÍCH KRITIKŮ, z. s.

I.

Ustanovuje se ve veřejném zájmu spolek s názvem Asociace českých divadelních kritiků, z. s. (dále jen „Spolek“). Spolek je dobrovolný, otevřený a nezávislý profesní spolek.

II.

Název

Asociace českých divadelních kritiků, z.s.  Anglický ekvivalent názvu spolku je Association of Czech Theatre Critics.

III.

Sídlo

Sídlem Spolku je město Praha.

IV.

Stanovy

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

V.

Účel Spolku

Účelem Spolku, jenž zároveň  funguje jako výkonný orgán českého střediska mezinárodní organizace AICT-IATC, je podpora rozvoje české divadelní kritiky, ochrana etických a profesionálních zájmů divadelních kritiků a podpora vzájemných mezinárodních styků divadelních kritiků, včetně zajištění českého zastoupení v AICT-IATC.

VI.

Hlavní činnost Spolku

 1. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. V. těchto stanov. Hlavní činnost spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.
 2. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků dle čl. X těchto stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl. VII. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti Spolku nepřesáhnou náklady.
 3. Hlavní činností Spolku je osvětová a výzkumná činnost v oblasti divadelní kritiky (mj. formou veřejných besed, přednášek, konferencí, publikační činností, podporou kritické reflexe českého divadla, oceňováním výjimečných počinů v oblasti divadelní kritiky, poskytováním poradenství veřejné správě v oblasti kulturní politiky, pořádáním mezinárodních setkání divadelních kritiků a výměny s národními středisky AICT-IATC, pořádáním osvětových kampaní, peticí a sbírek apod.).

VII.

Vedlejší činnost Spolku

 1. Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat vedlejší činnost v oboru živnosti volné, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá především k podpoře hlavní činnosti dle čl. VI. těchto stanov a k úhradě nákladů na vlastní správu.
 2. Rozhodnutí o zahájení provozování vedlejší činnosti v mezích odst. 1 je vyhrazeno předsedovi Spolku.

VIII.

Členství

 1. Spolek se skládá z členů řádných a čestných. Členství ve Spolku je dobrovolné.
 2. Řádnými členy se mohou stát:
 3. české právnické osoby, zabývající se profesionálně divadelní kritikou. Řádnými členy jsou zejména divadelní časopisy a vysoké školy s teatrologickými pracovišti, jakož i Institut umění – Divadelní ústav.Členstvíprávnické osoby se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází při prodeji anebo pachtu závodu; členství právnické osoby přechází na právního nástupce v případě zániku právnické osoby bez likvidace. Za řádného člena z řad právnických osob jedná jeho statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.
 4. fyzické osoby starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, které se profesionálně zabývají divadelní kritikou. Kriteriem pro přijetí je buď VŠ příslušného směru a publikační praxe či alespoň prokazatelná publikační praxe. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 5. Řádné členství vzniká schválením členské přihlášky výborem. Člen může jednat při výkonu funkce v orgánech osobně nebo v zastoupení. Počet řádných členů ani období jejich vstupu do Spolku není limitováno.
 6. Čestnými členy se mohou stát zejména významní kritikové-senioři. O udělení čestného členství rozhoduje výbor Spolku, a to na základě nominace z řad řádných členů.
 7. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:
 8. dobrovolným vystoupení člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak;
 9. zánikem právnické osoby s likvidací, respektive úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;
 10. zrušením členství a vyloučením člena. Ke zrušení členství dochází na základě rozhodnutí členské schůze z důvodu prokazatelného porušení stanov. Výpovědní lhůta u zániku členství výpovědí je jednoměsíční a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi. Členství člena, který bude v prodlení s placením členského příspěvku a tento nezaplatí ani v dodatečné lhůtě poskytnuté spolkem, zanikne marným uplynutím dodatečné lhůty.
 11. zánikem spolku;
 12. Rozhodnutím o přeměně Spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 NOZ;
 13. v jiných případech stanovených zákonem.

Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

IX.

Práva a povinnosti člena

1. Každý člen Spolku má právo:

 1. podílet se na činnosti Spolku
 2. být pravidelně informován o dění ve Spolku
 3. podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku
 4. a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době
 5. volit a být volen do orgánů Spolku
 6. žádat o výpis ze seznamu členů dle čl. XI. Stanov 
 7. Každý člen Spolku má povinnost:
 8. platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne členská schůze
 9. chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku
 10. dodržovat stanovy Spolku
 11. aktivně se podílet na činnosti Spolku
 12. pravidelně se informovat o dění ve Spolku

X.

Členské příspěvky

 1. Výši a splatnost členského příspěvku určí Členská schůze.
 2. Členský příspěvek za čestné členství se nehradí.

Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje výbor Spolku.

XI.

Seznam členů

 1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:

Fyzické osoby                                    Právnické osoby

Jméno a příjmení                   Název

Bydliště                                  Sídlo

Datum narození                     IČ

Tel. č./ email                          Tel. č./ email

                                               Osoba jednající jménem člena ve Spolku

 • Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí jednatel Spolku. Jednatel provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Jednatel provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
  • Jednatel je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.
  • Seznam členů je uveřejněn na webových stránkách Spolku. Člen, který si nepřeje, aby byl uveřejněn v seznamu členů, musí o tom písemně Spolek informovat.

XII.

Orgány Spolku

 1. Organizační strukturu Spolku tvoří:
 2. Členská schůze
 3. Výbor
 4.  Předseda
 5. Jednatel

Funkční období volených orgánů je dva roky. Členové volených orgánů Spolku mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve Spolku, uplynutím funkčního období, vzdáním se členství v orgánu (a uplynutím následné zákonné lhůty spojené se vzdáním se členství v orgánu) nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí.

XIII.

Členská schůze

 1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku.
 2. Členská schůze projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány spolku z řad fyzických osob, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:
 3. určit hlavní zaměření činností Spolku,
 4. rozhodovat o změně stanov,
 5. rozhodovat o povinnosti členského příspěvku, jeho výši a splatnosti
 6. schvalovat výsledek hospodaření Spolku
 7. volit členy výboru z řad členů fyzických osob
 8. jmenovat likvidátora při zániku Spolku
 9. hodnotit činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů
 10. rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku
 11. rozhodnout o přeměně Spolku
 12. Členská schůze je svolávána jednatelem podle potřeby, nejméně však jednou za dva roky, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku.
 13. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svolána mimořádná Členská schůze. Jednatel je povinen svolat mimořádnou Členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné Členské schůze, Spolku. Nesvolá-li jednatel zasedání Členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady spolku sám.
 14. Právo zúčastnit se Členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové Spolku. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by Spolku mohlo způsobit újmu, nelze mu je poskytnout.
 15. Pozvánka na Členskou schůzi je rozesílána spolu s jejím programem. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.
 16. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu (ustanovení poslední věty není dotčeno). Členská schůze je schopna usnášet se za účasti třetiny všech členů Spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů. O změnách stanov, rozpuštění spolku, vyloučení člena ze Spolku musí rozhodnout dvoutřetinová většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů má předseda Spolku rozhodující hlas.
 17. Jednání Členské schůze řídí předseda, kterého Členská schůze zvolí na začátku zasedání. Zasedání se řídí programem tak, jak bylo obsažen v pozvánce dle bodu 41. Stanov Spolku.

XIV.

Výbor

 1. Výbor je minimálně pětičlenný a jeho členy tvoří zástupci členů z řad patřičných právnických osob a Členskou schůzí volení členové výboru z řad fyzických osob. Funkční období právnických osob trvá po dobu jejich členství ve spolku. Funkční období fyzických osob trvá do nejbližšího zasedání členské schůze.
 2. Výbor je kolektivním správním orgánem. Členové Výboru zvolí ze svých řad bezodkladně po svém zvolení do funkce předsedu Spolku.
 3. Výbor může ze svých řad volit a odvolávat místopředsedu či dva místopředsedy.
 4. Výbor souhlasí se zavedením e-mailové komunikace mezi členy výboru a se zavedením korespondenčního hlasování. Předseda může vyzvat členy k vyjádření se nebo k hlasování o určité otázce elektronicky (hlasováním per rollam prostřednictvím elektronického formuláře nebo elektronické pošty) a určit k vyjádření lhůtu. Nestanoví-li předseda v takové výzvě jinak, bude k přijetí stanoviska rozhodující prostá většina hlasujících členů výboru; k usnesení se musí vyjádřit nejméně polovina všech členů výboru.
 5. Výbor řídí činnost Spolku v souladu se stanovami a vnitřními směrnicemi Spolku i usneseními členské schůze po celé své funkční období.
 6. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku a za naplňování poslání Spolku.
 7. Výbor vede a řídí práci Spolku, dohlíží na dodržování Stanov, pečuje o rozvoj Spolku.
 8. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.
 9. Výbor se schází nejméně třikrát ročně. Výbor svolává předseda alespoň týden předem.
 10. Výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů výboru. Výbor rozhoduje hlasováním, které probíhá zdvižením ruky. Při rovnosti hlasů má předseda rozhodující hlas. Člen výboru se může nechat na jednání zastoupit jiným členem výboru na základě plné moci.
 11. Pokud počet členů Výboru během volebního období klesne na méně než polovinu, musí být svolána Členská schůze, která zvolí nový výbor.  
 12. Do působnosti Výboru náleží:
  1. svolávat Členskou schůzi,
  1. přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci Spolku a zajistit jejich zveřejnění v souladu s předpisy,
  1. posuzovat návrhy na investice a předkládat tyto návrhy Členské schůzi,
  1. dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
  1. přijímat členy,
  1. rozhodovat o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody,
  1. schvalovat interní organizační normy Spolku,
  1. rozhodovat ve věcech, které tyto stanovy nebo zákon nesvěřují jinému orgánu Spolku.

XV.

                                                    Předseda a jednatel

1. Předseda je statutárním orgánem Spolku, zastupuje Spolek ve všech jeho záležitostech a disponuje podpisovým právem.

2. Předseda je volený Výborem z jeho středu na dobu dvou let a může být volený opakovaně za sebou.

3. Funkce Předsedy zaniká odvoláním Výborem, ukončením členství ve Spolku nebo zánikem členství ve výboru nebo odstoupením z funkce předsedy a následným uplynutím zákonné lhůty. Odstoupení z funkce předsedy nepředstavuje zároveň odstoupení z funkce člena výboru, není-li v odstoupení uvedeno jinak.

4. K jednání za Spolek je oprávněn zmocnit zmocněnce.

5. Předseda:

a) jedná za Spolek navenek,

b) svolává a řídí zasedání Výboru,

c) svolává a řídí Členskou schůzi,

d) nejpozději do 15 dnů informuje příslušný orgán státní správy o změnách stanov Spolku a změnách povinně zapisovaných údajů.

6) Jednatel je výkonným orgánem spolku. Jednatelem je Institut umění – Divadelní ústav, příspěvková organizace se sídlem v Celetné 17, Praha 1, IČO: 000 232 05. Za podmínek, stanovených těmito Stanovami je jednatel oprávněn zastupovat předsedu spolku navenek v konkrétních záležitostech, týkajících se spolku.

                   Pokud předseda spolku neurčí jinak, jednatel

                   a) zajišťuje činnost  českého centra mezinárodní organizace AICT/IATC

                   b) svolává jménem předsedy jednání výboru a valné hromady,

                   c) zajišťuje pořízení zápisů z jednání výboru,

                   d) vede seznam členů spolku,

                   e) koordinuje činnosti spolku v mezích určených předsedou spolku nebo  

                      výborem, v rámci členství v AICT 

                   f) zajišťuje administrativní záležitosti spolku, včetně vedení spisové a archivní   

                      dokumentace a korespondence v rámci členství v AICT

                   g)  spolupracuje s předsedou spolku na přípravě rozpočtu, zpráv a interních

                        předpisů spolku.

XVI.

Majetek a hospodaření Spolku

 1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost vedlejší činností dle čl. VII. těchto stanov.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle Spolku. Prostředky dále možno použít úhradě nákladů na vlastní správu.
 3. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů Spolku.
 4. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů Spolku.
 5. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch Spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku Spolku pověřen.
 6. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Spolku mohou být obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích Spolku.

XVII.

Zánik a likvidace Spolku

 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. Při zániku Spolku Členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.
 3. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Likvidační zůstatek je likvidátor povinen nabídnout právnické osobě s posláním co nejbližším poslání Spolku určené v rozhodnutí členské schůze o rozpuštění Spolku; neurčí-li takovou osobu členská schůze, určí ji likvidátor.

XVIII.

Závěrečná a přechodná ustanovení

 1. Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 10. května 2017, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 12. května 2017. Volba orgánů na zasedání členské schůze dne 10. května 2017 probíhá podle těchto Stanov. Orgány a členové orgánů Spolku povolaní do funkce před účinností těchto Stanov se považují za orgány a členy orgánů podle těchto Stanov; jejich funkční období se počítá podle těchto Stanov, avšak od okamžiku jejich původní volby.
 2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 12. května 2017 a zcela nahrazují stanovy ze dne 4. 9. 2000.

V Praze dne 12.5.2017

Zapsal:Mirka Potůčková              Ověřil:Karel Král