Asociace českých divadelních kritiků

International Association of Theatre Critics

Association Internationale des Critiques de Théatre

Text protestu…

text protestu, který české centrum odeslalo Mezinárodní asociaci divadelních kritiků/IATC/AICT.

 

The Czech Centre of the IATC/AICT has been following with deep concern the efforts of a part of Czech society and its political representation to infringe upon the freedom of creation and expression that manifested during the performance of Naše násilí a vaše násilí (Our Violence and Your Violence) by guest Slovenian group Mladinsko Gledališče at the Divadelní Svět Brno Festival, and expresses full solidarity with the artists and organisers of the festival.

 

Art has the responsibility to reflect critically on society and on the world, and to do so from any political position, even in the form of demystification of religious and other icons, as is the case in this production. It is not permissible in civil society to silence any speech, which has not broken the law, either by political or by economic means. Art is an open platform for diverse social and political opinions and positions and must remain free at any cost. The basis of this civilisation and of European society is rooted in these principles, for which the Czech Centre AICT also stands.

We call upon Czech politicians to stand with civil society; to not allow themselves to be influenced by initiatives linked to the violent interference with the theatrical performance in Brno and attempts to censure the Brno Festival’s programme; and to publicly declare and stand for the full freedom of artistic creation.

České centrum AICT/IATC s hlubokým znepokojením sleduje snahy části české společnosti a její politické reprezentace zasahovat do svobody tvorby a vyjadřování, jak se projevila při hostování slovinského souboru Mladinsko Gladalšišče s inscenací Naše násilí a vaše násilí na festivalu Divadelní svět Brno, a vyjadřuje plnou solidaritu se slovinskými umělci i s pořadateli festivalu.

Umění má povinnost vyjadřovat se kriticky ke společnosti a světu, a to z jakýchkoli politických pozic, i formou demýtizace náboženských ikon a symbolů, jako tomu je v této inscenaci. Není v občanské společnosti přípustné umlčovat jakékoli projevy, které nepřekračují zákony, politickými nebo ekonomickými prostředky. Umění je otevřená platforma rozličných společenských i politických názorů a postojů a musí za každou cenu zůstat svobodné. V tom tkví základ této civilizace a evropské společnosti a za tyto principy se české centrum AICT staví.

Vyzýváme české politiky, aby stáli na straně občanské společnosti  a nenechali se ovlivnit proudy a iniciativami spojenými s násilnými zásahy do divadelního představení v Brně, do snahy cenzurovat program brněnského festivalu, a aby veřejně deklarovali a zasadili se o plnou svobodu umělecké tvorby.