Asociace českých divadelních kritiků

International Association of Theatre Critics

Association Internationale des Critiques de Théatre

Zápis z Valné hromady AČDK 29.3.2022

Zápis z Valné hromady ASOCIACE ČESKÝCH DIVADELNÍCH KRITIKŮ

29. března 2022, Malý sál IDU + Zoom

Přítomni: K. Černá, Es. Etlíková, J. Machalická, Z. Augustová, M. Magdová, M.Švejda, J. Jiřík, J. Škorpil, M. Potůčková — tajemnice

On line přes Zoom: T. Lazorčáková, H. Strejčková

Omluveni: L. Jungmannová, K. Lesch, M. Pšenička, V. Závodský, M. Benoniová, M. Lollok, M. Zahálka,

I.Mikulová

Hosté: M. Pecková Černá – vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce IDU

  1. Zahájení Valné hromady:

V úvodu konstatováno: od minulé listopadové VH proběhla v lednu a únoru revize a aktualizace členů a aktivit asociace.

Výsledek: současný počet členů, kteří se ke členství přihlásili, je 18. Na VH přítomno prezenčně 8 a online 2 členové, tedy celkem 10 a je tedy dle stanov je AČDK usnášeníschopná.

V hodnocení aktivit jasně preferovány: legitimace, semináře pro mladé kritiky, kulturní advokacie, méně je kladen důraz na odborná a oborová setkání nebo konference, nejméně pak podíl na aktivitách AICT a udílení Ceny K. Krause.

  • Další forma fungování AČDK:

M. Pecková Černá prezentovala možné tři varianty:

a) stávající forma Spolku s Výborem, který zvolí předsedu a ten převezme agendu

b) bez právní subjektivity, české středisko AICT s voleným Výborem, odkázáno na podporu IDU (úhrada členského příspěvku, případná finanční podpora aktivit domácích — besedy, semináře, jakož i zahraničních cest našich zástupců-Kongres, workshopy) s činností dle možností, zrevidovaný Statut

c) bez členstva a výboru, jen tajemnice zajištující aktivity českého střediska AICT (úhrada členského příspěvku, vydávání legitimací, sdílení informací o mezinárodních akcích před běžné komunikační kanály IDU, případné nominace českých zástupců přes Dramaturgickou radu PerformCzech IDU).

Po diskusi proběhlo hlasování s tímto výsledkem:

Varianta 2: ANO 10 hlasů, zdržel se 0, proti 0.

Další bod: diskuse a výsledku o formě členství / zrušeno institucionální zastoupení a ponecháno jen individuální/

  • Kandidatury do výboru a volba výboru:

Nejprve se členové shodli na prozatímním počtu 5 členného výboru s tím, že posléze je možno jej rozšířit na 7 členů.

Z přítomných navrženi tito kandidáti: J. Škorpil —vzdal se kandidatury, 6. Etlíková, Machalická, H. Strejčková, a M. Magdová — ti kandidaturu přijali a přistoupilo se k jednotlivému hlasování:

J. Jiřík — pro 8 hlasů, 0 proti, zdržel se 1

B. Etlíková – pro 8 hlasů, 0 proti, zdržel se 1

J. Machalická – pro 8 hlasů, 0 proti, zdržel se 1

H. Strejčková – pro 8 hlasů, 0 proti, zdržel se 1

M. Magdová – pro 8 hlasů, 0 proti, zdržel se 1

  • Další aktivity:

Úkoly pro nový výbor:

–     oslovit členstvo

Dále je třeba napomoci bývalému předsedovi v likvidaci Spolku (výbor a tajemnice AICT). Tajemnice pošle nově zvoleným členům výboru tabulku s hlasováním členstva o aktivitách a rovněž  původní Statut  českého centra IATC.

              Výbor se sejde 21. dubna v 10,00 v Malém sále IDU.

Zapsala: Mirka Potůčková, schválila: M. Pecková Černá